Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 15/12/2018]

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

12