Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 11/11/2018]


Luật Du lịch 2017 không phân biệt bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề với bằng trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng chuyên nghiệp.

12