Sự kiện

  Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

       A+ A A-   
  21/09/2022 21:15        

  Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  Giao diện kênh tương tac của Hệ thống

  Phạm vi điều chỉnh của Quy chế quy định việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

  Quy chế không quy định việc phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị qua các kênh sau:

  1. Hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ https://tuongtac.khanhhoa.gov.vn hoặc https://pakn.khanhhoa.gov.vn;

  2. Ứng dụng di động (nên tảng Android hoặc IOS): PAKN Khánh Hòa;

  3. Công cụ trao đổi trực tuyến (Chatbox) của Hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh Khánh Hòa;

  4. Tổng đài 19001023;

  5. Thư điện tử: pakn@khanhhoa.gov.vn.

  Mỗi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được tạo lập thành một hồ sơ phản ánh, kiến nghị và đáp ứng các yêu cầu sau: Thông tin phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, chính xác về nội dung, thời gian, địa điểm (đính kèm tài liệu, hình ảnh, video nếu có); thông tin phản ánh, kiến nghị được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt có dấu, font Unicode; có đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại (di động), địa chỉ thư điện tử (nếu có) của tổ chức, cá nhân.

  Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa là cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

  Thời gian xử lý hồ sơ phản ánh, kiến nghị tối đa không quá 05 ngày làm việc tính từ lúc tiếp nhận hồ sơ.

  Đối với hồ sơ phản ánh, kiến nghị phức tạp liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương, thời gian xử lý tối đa không quá 10 ngày làm việc tính từ lúc tiếp nhận hồ sơ. Kết quả xử lý hồ sơ phản ánh, kiến nghị được công khai cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh Khánh Hòa và các kênh đã tiếp nhận sau khi có kết quả xử lý được phê duyệt.

  Trường hợp hồ sơ phản ánh, kiến nghị có liên quan đến nội dung bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nước thì kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị phải tuân theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước (không công khai kết quả) hoặc những nội dung khác do UBND tỉnh quy định.

  B.T

   
  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 76 %
  Sức gió: 14 km/h