Sự kiện

  Truyền thông về an toàn thực phẩm đối với nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

       A+ A A-   
  30/05/2022 10:20        

  Sở Du lịch vừa có văn bản số 935 ngày 30 tháng 5 năm 2022 gửi Sở Y tế đề nghị phối hợp truyền thông về an toàn thực phẩm đối với nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

  Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: “Nhà hàng trong khách sạn không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng”.

  Bên cạnh đó, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ đã bãi bỏ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; do đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trong đó có nhà hàng trong khách sạn) phải tự cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, qua hoạt động kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở vẫn còn gặp khó khăn trong việc tự cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm; đặc biệt là thực hiện hồ sơ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

  Trước đó, qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, Sở Du lịch nhận thấy theo Luật Du lịch 2017 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về Khách sạn – Xếp hạng quy định đối với cơ sở lưu trú du lịch được công nhận từ 2 sao trở lên phải có khu vực nhà hàng và thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại Điểm g, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, quy định “nhà hàng trong khách sạn” không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm quy định“nhà hàng trong khách sạn” không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. Vì vậy, để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm theo quy định, đã đề nghị Sở Y tế hướng dẫn những điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

  Thực hiện Kế hoạch về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022,sẽ diễn ra vào các ngày 12/7/2022, 21/7/2022, 28/7/2022, 29/7/2022.

  B.T

   

   
  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 76 %
  Sức gió: 14 km/h