Sự kiện
  Số / Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
  11/2022/TT-BVHTTDL03/11/2022 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
  8/2022/TT-BVHTTDL28/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
  06/2022/TT-BVHTTDL23/09/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  5/2022/TT-BVHTTDL04/08/2022 Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
  04/2022/TT-BVHTTDL28/07/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  3/2022/TT-BVHTTDL07/07/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
  2019/BVHTTDL-NTBD10/06/2022 chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật
  01/2022/TT-BVHTTDL31/05/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
  30/2022/NĐ-CP19/05/2022 QUY ĐỊNH MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA
  364/VBHN-BVHTTDL08/02/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
  18/2021/TT-BVHTTDL31/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch
  07/2020/TT-BVHTTDL15/10/2020 Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
  35/2020/TT-BTC05/05/2020 Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
  13/2019/TT-BVHTTDL25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
  36/2019/TT-BGTVT12/09/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  32/2019/TT-BGTVT04/09/2019 Thông tư công bố Danh mục khu vực hành hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hành hải
  1042/QĐ-TTg19/08/2019 V.v ban hành kế hoạch triên khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019
  2245/QĐ-UBND06/08/2019 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
  45/2019/NĐ-CP21/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
  2604/QĐ-UBND10/09/2018 Quy chế, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh hoà
  123
  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 70 %
  Sức gió: 11 km/h